返回列表 回復 發帖
hui,
- B0 h  T$ S& }4 S; @& o! R# V( G7 X
one more month then we've broken up for ten years.  you can't believe how much i want to tell you that i still miss you.  i dream of you once in a while, and i drive to your house and parked in front to calm down myself when i get into a fight with my husband, and i think of you when i can't sleep.  i think of all the fun we've had together, think of every smile you've made, every kiss we've had...0 I# i! N9 \) G7 ]3 k
/ [; G, s( R: u* k
one year after we broke up, i thought i would've let it go already.  but when you joined our grad after party, all the feelings came back.  did you know how much i wanted to ask you to be together again at the end of the night?!  i wanted to tell you that i was still in love with you.  but i didn't, and i will regret not asking you back for the rest of my life.  i will always wonder what my life would be like if i've asked you back.  and now it's too late, much too late.  
) N3 x: u3 `0 ?( E公仔箱論壇
# a; Z& A$ g0 r7 }now the years have passed and i have moved on.  i'm sure you have moved on too with someone else.  but i just want to tell you that i loved you and i still love you.  tvb now,tvbnow,bttvb8 }0 V* Q6 l( I! m: d" B

6 R6 G# |( T( A% q$ Q) e* e5 |/ awishing you a life full of happiness.tvb now,tvbnow,bttvb, q# o: R( F- `1 E$ n: @( [% O9 @

$ F/ }' D$ x8 y. ^* ?. langela
1

評分次數

  • shineboy09

我....
! W' b# Y# V$ @6 I" D4 \# l其實...我已經留意左你好久,但是我右唔咁同你講所以我只好儀家同你講~~" q! f' p( ]" J4 S, _% w1 S& L
其實.....你仲味還錢呀~~
其實我已經留意左你好久,如果可以同你單獨相處9 _2 x3 P8 F+ s% y  G) @. r1 [

5 \' v1 k7 F( d5 H9 _我想同你講,依家打刧
born to die
完全與破碎公仔箱論壇. J  Q; E  N6 w2 i2 p

5 u* h- |" q$ s0 E! V+ itvboxnow.com那個時候很喜歡妳呢
9 \' u! T5 q; g; e  B8 m那個時候妳的存在完全了我TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 G$ W7 T/ ~+ a8 @; ]+ k
每天早起都會在等妳TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! C8 }! \. Z2 _( T
早起就為了妳的回言" }9 ?; h5 T$ k% l6 |2 D: v  E
現在的妳就是不承認妳就是那個我認識的“妳”
( `7 O- l. N+ {' Otvb now,tvbnow,bttvb言也懶得回了) |! w2 }7 ^+ Y) K) p. N2 F
因為妳想擺脫以前的生活﹖
% |+ J' Y$ M) S+ m因為妳根本覺得我不適合﹖
( i$ l6 u0 ^4 BTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。不斷的看著妳向前越走越遠。。。tvb now,tvbnow,bttvb6 r* [- k% q- |6 I" ?$ B
也不會回頭看我一眼
2 E9 N0 X" I3 j# Q: u公仔箱論壇現在我想你根本不知道。。。
+ Q- R, g/ j: J! a# r4 g4 }7 |tvboxnow.com就算知道了。。。
+ v, s, X) P5 {8 _TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。也請放心好了﹐tvboxnow.com3 ~4 p% }' `! C' [, A
破碎了的我﹐tvb now,tvbnow,bttvb) r$ j. E$ o$ [% u
會很努力的將自己收拾起來﹐tvb now,tvbnow,bttvb) [6 `) g  u* Y6 h0 \" ^0 B9 M
慢慢的黏好自己。。。公仔箱論壇# X, l5 ^/ N  H& n  c
我不會將妳從記憶裡刪除妳﹐/ Y) o7 C& A8 l3 e
因為我不後悔喜歡上妳﹐公仔箱論壇' f7 D' \8 t# H; C  {
依然我是喜歡妳tvboxnow.com8 Y" g# p% L7 Q
放心TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- t  w$ e2 D  Y7 ~5 {6 z- V' M
我不會站著在原地等妳公仔箱論壇+ u  g8 E3 z& H  x. j7 L0 R4 u
我會努力活得比現在的我好很多很多
; f& r* [, ~/ f* F9 S; d# A公仔箱論壇) x/ J) m, o& p! T
公仔箱論壇0 Z% s. _7 a% |
謝謝妳
1

評分次數

  • shineboy09

我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你我爱你~~~~~~你们懂我爱谁吗?tvb now,tvbnow,bttvb1 ?8 h8 L0 G/ l7 v

9 L/ @: i- O1 ~! s" `+ K, Jtvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇8 U* _5 U3 p# P! E& I
哈哈哈~~~我当然爱TVB论坛咯!
你只需要花一分钟注意到一个人;
: i: w' q. b) |一小时内变成朋友:tvb now,tvbnow,bttvb4 k; }* r* t' W% y+ ~7 F( F; L
一天让你爱上他;tvboxnow.com( Z- }" ], J& C5 T3 i, D8 Y1 D  p
一但真心爱上 . . .
) R5 D9 {9 ], t6 T+ m& U  S公仔箱論壇你却需要花上一生的时间将他遗忘,tvboxnow.com2 ^1 D+ ^5 W: p
直至喝下那孟婆汤...
* ]$ @% C6 d8 ?. Rtvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇+ z9 }# `+ F; C: X4 K- F
当你看到这里,你感受到什麽?tvboxnow.com0 [% ^- \! S% v% e+ A- m
在日常生活中,就算最要好的情侣也会有磨擦,+ D' x( E1 Q* O  [( y6 F5 A
我们也许会因这些磨擦而分开。
  D) O  m" I; M' {tvboxnow.com但每当夜阑人静时,我们望向星空,总会看到过去的美好回忆。
9 d6 Q) F% @$ f; \& Utvboxnow.com不知为何,一些锁碎的回忆,却为我寂寞的心灵带来无限的震撼!
0 @( n: `: O. r( M% p就是这感觉,令我更明白你对我的重要!tvb now,tvbnow,bttvb. p; p8 I5 B/ [" V
在此,我希望你能更珍惜我们之间的恋情
雖然你選擇了你前女友已丟下我tvboxnow.com( G1 p0 s# A* H5 h0 W2 d
可是我還會在你身後的等tvboxnow.com" ?' ^3 C- v4 `6 U5 V3 ~" p
等你有一天會回頭看我
其实有一种爱叫做----放弃
我...很簡單的幾句...
* G$ T) p$ ]5 ntvb now,tvbnow,bttvb5 {0 t* ~5 r; O& z& W- Z" L  p" W" `
不在乎不在乎 你不在乎; v, R- B( K' v* ?3 X6 L
失落後誰來管我....
* F; t, a3 N: l: r2 cTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。曾經變成往事% V, w& O8 N, S
或者用悲哀與快樂成就將來....tvb now,tvbnow,bttvb) a: F+ I0 M1 T) P+ m
tvboxnow.com5 y, k- b& l7 X7 s0 X3 l

- A5 h  T  ]1 w5 x# ~& I! v" w2 F5 ETVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。雖然自作多情, 又或者曾經曖味過....
/ g8 G$ ?* j! `5 K" W5 vtvboxnow.com離開了便離開... 你不在乎...我只能慢慢的不在乎...0 t7 F' j9 C* d4 D3 ~
有時候看到書本和想起你跟我講過一句話...「讀書」
1 J2 B5 m9 V* N7 {+ ^tvb now,tvbnow,bttvb雖然不在乎, 又或者失落...
, O6 m. n- e& ^3 c/ S' c4 O2 htvb now,tvbnow,bttvb但是...我只有爬起來...也許緣份是那麼的短暫...公仔箱論壇! }- @; S! O4 q
也有可能將來還有緣份....公仔箱論壇6 v1 v' M( Y* j. L
但是....我只能一邊無奈...一邊爬起來...公仔箱論壇" G) I5 |# o1 R

& K# \6 r" S2 Q1 ]$ ytvboxnow.com不在乎不在乎 ....其實...我很在乎...tvb now,tvbnow,bttvb% w9 T" ~3 B, T
恕我再說一次...對不起
現在正在聽著月光曲﹐ 有點小醉。。。 剛從朋友生日派對回到家tvboxnow.com) r' r, H+ y; [8 p9 p
躺在床上想起了“你”
/ p! n# _2 Z1 X$ y0 o! VTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。那時候﹐ 為了你就算一個月沒錢也無所謂﹐ 只要你開心就好( Y) j) \' E. u7 \! A. L( F( o) x
沒想到這樣﹐ 我做錯了
; o* T1 e+ k, x& e9 otvb now,tvbnow,bttvb那時後為“你”做了那麼多我也無所謂。。。公仔箱論壇) ]0 u+ _! ^% }6 Y, P3 u6 ]
知道”你“對於我們的戀情是覺得在這個世界是不被允許的也無所謂
) b/ i& C7 g9 F# [- R( B公仔箱論壇只要你開心就好了公仔箱論壇- t; r9 [- E3 ~4 l. d* H$ P
公仔箱論壇! s0 h0 ?. ?+ K! N7 {
最後。。。 竟然因為對“你”太好了﹐ 而被厭倦了。。。呵呵。。。
" r* B! S+ `3 ~9 E那時後﹐ 跟“你”分手沒多久﹐ 你轉個頭就跟“他”結了婚。。。 當時醉了﹐ 真的醉了。。。 心裡很難受﹐ 真的! 但是﹐ 就算“你”知道了也沒用。。。tvboxnow.com% |0 Y9 @# l5 V( x8 M" q7 n8 e
因為對“你”來說我已經不存在了﹐ 我可能連成為“你”其中一個回憶也沒資格了。。。tvboxnow.com8 ]: c- l1 e: t

1 R2 R7 M" I9 D. K6 h1 m3 W直到現在﹐ 應該忘記“你”了﹐ 但是為什麼自己就是沒有能力放下﹖﹖
1 P' ^* }2 k1 otvb now,tvbnow,bttvb真的累了。。。 我的確是軟弱﹐ 放下一段感情對很多人來說真的很容易﹐ 為什麼我就是不能呢﹖
+ W/ q# W3 G; V$ [3 V8 }: b: W
. k0 m2 o  k' i公仔箱論壇對不起﹐ 來不及對“你”說﹐ 很愛你。。。 可惜“你”已經放棄我了。。。公仔箱論壇% {. z7 }" A! y" E
“你”還記得我們的約定嗎﹖ “你”說“你”會陪我去月光島住下來。。。 但是現在已經不能了。。。
- I( V+ ?( T" ^$ y1 stvboxnow.com
2 k: ~/ u( R8 b' Otvb now,tvbnow,bttvb
& K3 g6 ^+ c' c+ P! t; W0 K. a* F公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb8 C8 _& V3 a# h9 M; j0 |
愛“你”公仔箱論壇& |5 ]# T2 {, T1 p% h4 }
4 |4 f' ^$ y2 X. y. l' h0 Y  _
by:某某人想分享感情故事~
i love you so much....but i know i'm not suppose to love you
:014:
我仍然好恨你咁樣對我...你既然仲鐘意同你忘記唔到你初戀既女朋友,咁點解仲要同我一齊喎??到分手你俾我既答案竟然係你仲好愛佢...到我地分左手都有幾個月啦,我再見番你,我問你:你果陣時究竟有冇鐘意過我?你話:有,我再問你:咁有幾多分?我聽完...好惱丫:024: 我竟然唔合格!!!咁織係話你愛佢多個愛我...到左7月左右,我終於都可以忘記你,但我唔可以忘記你既所作所為:onion31:
The days I've spent with you were so memorable.. fate have brought us together, although wev only realised this when college year was coming to an end...at that time you finally spoken to me... n we realised we got on so well n that we talked nearly everyday... we had many sweet moments... you can never imagine how happy i was when you told me you like me.. the days we've spent together before we left were one of the best days in my life... being with you makes me smile...but in the end I still had to go to HK which made us put it aside.. I remember when you told me you wouldnt move on.. and would wait for me, but now that Im bk.. we dont talk like before anymore.. I wana see you.. I wana spend more time with you.. I really miss you...
i love you alot
. [$ J! k; w& d4 \( u' E" l8 ~$ S& h2 O; `/ s  q" l
[ 本帖最後由 bibube2329 於 2008-9-24 02:38 PM 編輯 ]
返回列表